Om oss

I slutet av maj 2019 fick flera hundra sakägare i Södermanland ett brev från Vattenfall om att en ny högspänningsledning planeras att dras från Hedenlunda utanför Flen till SSAB i Oxelösund. Sakägarna bjöds in till ett informationsmöte, ett hölls i Vadsbro och ett i Bergshammar, båda mötena var kaotiska då det inte fanns relevant information och Vattenfalls representanter Rejlers kunde svara på få frågor. Sakägarna fick 2 veckor på sig att komma med synpunkter. Många var upprörda och kände sig överkörda.

Vi organiserade oss snabbt och bildade intressegruppen "Hedox För markkabel genom sörmland" och denna hemsida. Senare bildades också Föreningen Hedox samt Sakägargruppen. De är helt fristående från Hedox intressegrupp som agerar helt på egen hand.


SSAB:s roll

Att SSAB vill ha en gigantisk kraftledning på 400kV (400 000 Volt) som är den största spänning som finns i kraftledningar i Sverige för att kunna tillgodose sina behov i framtiden och samtidigt möta de ökade miljökraven är det få som tvivlar på.  Sträckningen är vald att gå över bl.a.  Björkvik. Att SSAB nu går över från koldrift av masugnarna till el är bra för miljön men det är en stor omställning som kommer att påverka regionen och många fastighets och markägare. Allt skall vara klart 2026.Varför får inte SSAB den spänning de vill ha?

Att SSAB önskar 400kV men Vattenfall levererar 2 x 130kV är en gåta som i nuläget inte har något svar. Men misstanken om att ansökan i steg ett avser 2 x 130kV kan enklast förklaras  med att de behöver inte söka tillstånd hos regeringen, detta måste göras vid en 400kV ledning, och eftersom Miljöbalken ändrats och EU:s skärpta regler vid linjedragning söker de nu först för den lägre spänningen. Vallenfall har själva medgett att de bygger denna linje för att kunna expandera den med ökade behov framöver.


Så risken är överhängande att redan om någa år kommer önskemål om att gradera upp denna ledning till det maximala som finns i Sverige nämligen 400kV. Då tillstånd redan givits för den låga spänningen blir det svårt för regeringen att säga nej då ledningsgator och stolpar redan är på plats och de stora investeringarna redan tagits. Ja då står vi här med den största kraftledningen som finns i Sverige på 400kV.Processen är igång

Processen har redan startat och Vattenfall har haft samrådsmöte med berörda fastighets och markägare i Bergshammar den 11 juni 2019. Informationen var bristfällig och många var besvikna då många frågor förblev obesvarade. Vi hoppas nu att vi kan få en bra dialog med Vattenfall och att vi kan få svar på våra frågor och lämna våra synpunkter.HedOx mål

HedOx är en intressegrupp som startats för att föra fastighet/markägares talan inför den planerade högspänningsledningen mellan Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund. Det finns idag flera alternativa sträckningar och alla berörda fastighetsägare/markägare som önskar kan vara med i HedOx.


Vi skall inte skjuta problemen på någon annan. Vi skall istället oavsett vilken dragning Vattenfall väljer, förstå och hitta fakta och argument istället för att förorda att man drar en markkabel istället för luftledning som är betydligt mer miljövänlig och medför mindre skador på natur, människor och djurliv.


Målet med gruppen är att vara en gemensam röst i dialog med berörda myndigheter, kommun, Vattenfall, SSAB och dess underentrepenörer och vår förhoppning är att vi kan bli en remissinstans. Att SSAB skall övergå till eldrift av sina masugnar istället för kol är positivt som HedOx välkomnar. Vi villl inte på något vis försvåra eller fördröja tillståndsansökan utan genom faktabaserad diskussion istället genom samsyn komma vidare i enighet istället för långdragna processer med överklaganden mm.Beslutet måste bygga på fakta och modern teknik, inte gammal.

Elekticitet är fantastiskt men inte helt oproblematiskt. Flera studier visar på negativa konsekvenser för människor och djur som lever nära högspänningsledningar. Därför at det viktigt för oss att hänsyn tas till problematiken som finns och att man tar hänsyn till de som kommer att beröras.


Tillsammans kan vi hjälpas åt med fakta, synpunkter och se till att det blir en så bra lösning för alla som möjligt. Vi som bor och lever här har många gånger mer kunskap lokalt och vi tror att vi kan bidraga på ett positivt sätt. Teknikutvecklingen har exploderat de senaste 20 åren mycket p.g.a vindkraftsparker till havs och på land. Detta har krävt nya lösningar med havs och markkabel. Där man tidigare behövde kyla markledningar med gas eller flytande kylvätska behövs inte idag tack vare ny och billigare teknik.


Vi var många som träffades den 16 juni i somras för att dela med oss av information och kunskap när det gäller den föreslagna nybyggnationen av två sambyggda 130 kV-högspänningsledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Det sk HEDOX-projektet.


Resultatet av vår kommunikation med er alla och LRF, berörda kommuner samt Länsstyrelsen ledde till att Vattenfall fick in osedvanligt många och utförliga svar. Enligt Vattenfall har de ”inte mött ett så kraftigt motstånd någonsin”. 


Viktigt nu är att arbeta vidare enat för markkabel, och informera beslutsfattare och vara faktabaserade i vårt bemötande av Vattenfall, dvs om SSAB behöver elektrifieras skall det ske genom ”markkabel längs med befintlig infrastruktur”.


Sedan samrådet har en grupp arbetat med att ta fram mer fakta om teknik och ekonomi för att kunna föra fram markkabels alternativ på goda grunder. 


Gruppen har träffat Landshövdingen, Länsstyrelsen, samtliga fyra kommuners tjänstemän som är direkt involverade i den aktuella frågan och därutöver politiker på lokal och riksnivå. Det har varit helt avgörande att vi har kunnat skapa ett engagemang och ökad kunskap för vår gemensamma fråga.


Viktigt är att vi arbetar tillsammans och att vi är med och påverkar beslutsfattare och har argumenten som gör att vi lyckas med vårt uppdrag.Våra krav

1. Markkabel skall användas

2. Befintliga ledningsgator, och/eller följa befintlig infrastruktur.

3. En STOR MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) skall göras.Vill du vara med och få information löpande, skicka ditt namn, adress, telefon, epost samt fastighetsbeteckning till info@hedox.se.

LOREM IPSUM DOLOR

ABB tillverkar världens mest kraftfulla land- och havsbaserade kabelsystem för 525kV.