10

argument

(placeholder)
(placeholder)

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och BeredskapMSB ser allvarligt på blottläggning av samhällsnödvändig infrastruktur såsom kraftledningar.


Bakgrund

MSB bildade 2017 en arbetsgrupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, SKL samt länsstyrelserepresentanter.


Hot från krig och terrorism

Elektromagnetisk puls (EMP) från kärnvapen kopplar t.ex. till kraftledningar och kan förstöra ansluten utrustning. Direktinjicering innebär att någon leder in kraftiga strömpulser direkt på el- eller datakablar i en byggnad.


Terrorism kan inriktas mot myndighetsbyggnader, departement, etc. (ledningsfunktioner), mot förbindande infrastruktur (kraftledningar, vägar, telemaster, …), eller direkt mot allmänheten i ett visst område (t.ex. slå ut alla informationskanaler inom ett geografiskt område).


Solstormar

är kraftiga energiutbrott på solen som består av strålning eller laddade partiklar. Stormar på solen kan påverka vardagen på jorden genom exempelvis elavbrott, norrsken eller störningar i flygtrafiken.”


Samhällets sårbarhet för elavbrott ökar i takt med att beroendet av exempelvis el och elektronik blir större.Källhänvisning: Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys

MSB