(placeholder)

8

(placeholder)

argument

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler:


BEVISBÖRDA HOS UTÖVAREN

Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas – eller åtgärden vidtas – på ett miljömässigt godtagbart sätt.FÖRSIKTIGHETSPRINCIP Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas.BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK För yrkesmässig verksamhet ska man använda sig av bästa möjliga teknik för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste, från teknisk och ekonomisk synpunkt, vara industriellt möjlig att använda i branschen i fråga.
LÄMPLIG LOKALISERING För alla verksamheter och åtgärder, som inte är av försumbar betydelse, ska en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön.
Källhänvisning:

Svenska Kraftnät "Elnät i fysisk planering" sidan 20

Vad säger lagen?