(placeholder)

5

(placeholder)

argument

CO

Kostnad markkabel vs luftledning


Vissa hävdar att en markkabel kan vara 3 gånger dyrare att anlägga än en luftledning. MEN då har man aldrig jämfört samma sträckning utan talar rent generellt. Det går INTE att jämföra 1km markkabel genom 100% berg med en 1km lång luftledning där ingen sprängning alls behöver göras, då kommer det naturligtvis att skilja väldigt mycket. Detta är ingen ärlig jämförelse.

Utomlands pratar man om att kostnaden över hela livslängden kan vara denssamma eller t.o.m billigare för markledning


Dessvärre har vi inte kunnat få se reella siffror på de verkliga kostnaderna utan vi får göra en uppskattning av vad forskare, projekt i Europa, och den stora utveckling som skett på just markkabel säger. Då utvecklingen av mark och sjökabel har utvecklats enormt mycket de senaste åren p.g.a. byggnation av många vindkraftparker med 1000-tals vindsnurror både till havs och i mark.


ABB är världsledande i utveckling av mark och havskabel. Idag behövs t.ex. kylning av markkabel med kylvätska eller gas inte alls vilket gör markkabel betydligt billigare idag.


Man kan få en känsla av att Vattenfall räknat sina kostnader på gammal teknik därför att det är den teknik man behärskar och känner sig trygg med. Man får inte glömma att Vattenfall stått för merparten av Sveriges elförsörjning i nästan 100 år utan nämvärd konkurrens.


Läs gärna mera under länkar om den forskning som gjorts och hur stora kostnaderna är utomlands. Det skiljer sig avsevärt mot Vattenfalls.Enligt Svenska Kraftnät

4.5.2 kostnader, dImensIonerIng av Nät


De lokala landsbygdsnäten kommer troligen att fortsätta att byggas om till nät med nedgrävd kabel. För dessa nätnivåer talar leveranssäkerheten starkt för kabel. Sett i ett långt perspektiv kan också de totala kostnaderna i ett markkabelnät snarare bli lägre än i ett nät med isolerad luftledning.Källhänvisning:


Svenska Kraftnät "Elnät i fysisk planering" Sida 38-39


Markledning är billigast på sikt.


Vattenfall har dock INTE specificerat kostnaderna för den aktuella 2 x 130kV ledningen till SSAB så här får man göra ett realistiskt antagande enligt ovan att kostnaderna för 2 x 130 kV markkabel INTE kan vara orealistiskt mycket högre än Luftledning.


Vid en kostnadsjämförelse (kabel/luftledning) måste också de framtida underhållskostnaderna, reparationer,  linjebrott, stormar, snö mm. beaktas. Här har de väderskyddade markkablarna stora fördelar jämfört med icke trädsäkra luftledningar och i väderkänsliga områden.


Regeringen och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap) pekar också på vikten av leveranssäkerhet då elförsörjningen är avgörande för ett modernt digitalt samhälle. Sårbarheten blir allt viktigare även mot sabbotage och terrorism enligt MSB. För SSAB är leveranssäkerheten ytterst viktig då ett driftstopp får skora konsekvenser.


HedOx är helt övertygade om att markkabel under hela sin livslängd (ca. 80 år) är billigare än luftledningar.

Kostnader